Giáo xứ Saint John the Baptist Church

Cộng Đòan Costa Mesa
1015 Baker Street
Costa Mesa, CA 92626
(714) 427-3938
Linh Mục Quản Nhiệm
Rev. Pascal Nguyễn Linh Bảo, O.Praem.
Thánh Lễ Việt Ngữ https://clevertrading.net.vn/olymp-trade-apk-download-for-android 7 giờ tối thứ Bảy
6 giờ 30 sáng Chúa nhật
Lễ thứ sáu đầu tháng 6 giờ 30 tối chầu Thánh Thể
7 giờ tối Thánh Lễ
Chầu lượt thay địa phận Lúc 8 giờ tối ngày mùng 10 mỗi tháng
Giải tội 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối thứ năm
3 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều thứ bảy mua Theta
Rửa tội 10 giờ sáng thứ bảy đầu tháng.
Liên lạc với Cha Quản Nhiệm hoặc Chị Ngô Thị Hồng Phúc (714) 641–4757 trước 1 tháng.
Lớp Giáo Lý Dự Tòng Học hàng tuần lúc 9 giờ sáng Chúa nhật – Từ tháng 9 đến ngày Phục Sinh
Họp Ban Thường Vụ Lúc 7 giờ tối thứ Sáu tuần thứ ba hàng tháng
Họp Hội Đồng Mục Vụ mua LTC 3 giờ chiều Chúa Nhật tuần thứ Hai vào tháng 3, 6, 9 và 12